2017-01-10

Zakres działalności i kompetencje.

Zgodnie z art. 87 ust.1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 614, z późn. zm.) oraz art.78a ust. 1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.207, z późn. zm.) – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wykonującą zadania wynikające odpowiednio z rozdziału 6 oraz  rozdziału 7a ww. ustaw, w stosunku do:

  1. Żołnierzy służby stałej, którzy w dniu 31 grudnia 2001 r. pełnili zawodową służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo pozostawali w dyspozycji tego ministra.

  2. Emerytów wojskowych i rencistów wojskowych, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

  3. Członków rodziny osób, o których mowa w pkt 1 i 2, wymienionych w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie zamieszkujących z żołnierzem służby stałej, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci.

  4. Osób innych niż wymienione w pkt 1 i 2, które zajmują lokal mieszkalny znajdujący się w zasobie mieszkaniowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu na czas nieoznaczony.

Do zakresu działania i zadań Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA należy w szczególności:

  1. Wykonywanie zadań wynikających z ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego oraz ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, w tym:

1) tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowych;

2) wydawanie przez dyrektora ZZM MSWiA decyzji administracyjnych działającego jako organ pierwszej instancji, w sprawach określonych w ww. ustawach;

3) wynajmowanie lokali mieszkalnych, będących w trwałym zarządzie, administracji i dyspozycji ZZM MSWiA, na zasadach i w trybie wynikającym z ww. ustaw;

4) wypłacanie świadczeń pieniężnych wynikających z ww. ustaw;

5) sprzedaż lokali mieszkalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego;

6) organizowanie zakwaterowania tymczasowego poprzez tworzenie odpowiedniej bazy internatowej oraz wydzielanie i wynajmowanie lokali mieszkalnych na to zakwaterowanie, na zasadach  i w trybie określonym w ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

  1. Gospodarowanie nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz.1774, z późn. zm.) oraz wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń internatowych, zlokalizowanych na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie i administracji ZZM MSWiA, w tym:

1) przeprowadzanie regulacji stanów prawnych nieruchomości i przygotowanie ich do sprzedaży oraz współdziałanie z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki nieruchomościami;

2) dokonywanie czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości, w tym zwłaszcza sprzedaż lokali mieszkalnych;

3) zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomieszczeń internatowych oraz elementów infrastruktury technicznej i społecznej, będących w trwałym zarządzie, administracji i dyspozycji ZZM MSWiA;

4) administrowanie nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi Skarbu Państwa, przekazanymi ZZM MSWiA na podstawie odrębnych decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

5) nabywanie za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na rzecz Skarbu Państwa gruntów, budynków i lokali mieszkalnych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań;

6) informowanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wolnych zasobach mieszkaniowych, celem ich zasiedlenia przez wskazane jednostki organizacyjne lub organy podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

7) zawieranie z osobami skierowanymi do lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji innych jednostek organizacyjnych lub organów wskazanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, stosownych umów najmu lokali mieszkalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610, z późn. zm.);

8) nieodpłatne przekazywanie, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zbędnych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz innych nieruchomości organom właściwym do zarządzania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa lub do dyspozycji innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

9) zrzekanie się na rzecz jednostek samorządu dyspozycji do lokali mieszkalnych będących ich własnością;

10) przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym, w drodze umowy, nieodpłatnie, na ich własność urządzeń oraz pomieszczeń lub budynków wchodzących w skład infrastruktury technicznej związanej z budynkami mieszkalnymi, a także gruntów niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania, zgodnie z art. 85 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego.

  1. Realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, z późn. zm.), w tym:

1) planowanie i realizowanie inwestycji, modernizacji i remontów budynków mieszkalnych i internatowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej;

2) zapewnianie bieżącej obsługi konserwacyjnej administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych;

3) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz prowadzenie w ramach zawartych umów o administrowanie bieżącej obsługi konserwacyjnej i remontowej nieruchomości, w których w związku z wyodrębnieniem własności poszczególnych lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz.1892), powstały wspólnoty mieszkaniowe;

4) prowadzenie obowiązkowych przeglądów okresowych administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych wraz z prawidłowym dokumentowaniem tych czynności.

  1. Bieżąca obsługa administracyjna i eksploatacyjna administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz zamieszkałych w nich osób, w tym:

1) prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych i internatowych stanowiących własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie, administracji lub dyspozycji ZZM MSWiA;

2) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz prowadzenie w ramach zawartych umów o administrowanie, bieżącej obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej nieruchomości, w których w związku z wyodrębnieniem własności poszczególnych lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali powstały wspólnoty mieszkaniowe;

3) zapewnianie bieżącej obsługi administracyjnej oraz zaopatrzenia administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych w energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych oraz innych usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych;

4) prowadzenie rachunkowości oraz naliczanie i dochodzenie opłat z tytułu użytkowania i najmu gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń internatowych;

5) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarno - higienicznym i należytym porządku administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych.

  1. Prowadzenie gospodarki finansowej ZZM MSWiA zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) w zakresie obowiązującym dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległego bezpośrednio dysponentowi głównemu.

STATUT ZZM MSWiA  określa zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 8 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.Urz. MSWiA z dn. 1.03.2017 r., poz. 6).

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się