2017-01-09

Statut

Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

§ 1. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "ZZM", jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 
§ 2. 1. Siedzibą ZZM jest Warszawa. 
2. Obszar działania ZZM obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Warszawę, Górę Kalwarię, Linin, Otwock, Emów i Katowice. 
§ 3. ZZM realizuje zadania przewidziane w rozdziale 7a ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207, 1948, 2003 i 2138), zwanej dalej "ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP" i rozdziale 6 ustawy z 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, 1202, 1789, 2003 i 2260), zwanej dalej "ustawą o Agencji Mienia Wojskowego", oraz określone w innych przepisach prawa. 
§ 4. Do zakresu działania i zadań ZZM należy w szczególności: 
1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego w stosunku do osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 tej ustawy, w tym: 
a) tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowych, w tym sporządzanie okresowych analiz stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych, 
b) wydawanie przez dyrektora ZZM działającego jako organ pierwszej instancji decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz ustawie o Agencji Mienia Wojskowego, 
c) wynajmowanie lokali mieszkalnych, będących w trwałym zarządzie, administracji i dyspozycji ZZM, 
d) organizowanie zakwaterowania tymczasowego poprzez tworzenie odpowiedniej bazy internatowej oraz wydzielanie i wynajmowanie lokali mieszkalnych na to zakwaterowanie, w tym sporządzanie okresowych analiz dotyczących zapotrzebowania oraz wykorzystania miejsc internatowych, uwzględniających obiektywnie uzasadnione przesłanki zmniejszania lub zwiększania liczby miejsc przeznaczonych na zakwaterowanie tymczasowe osób uprawnionych, 
e) wypłacanie świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, 
f) sprzedaż lokali mieszkalnych, na zasadach określonych w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego, w tym sporządzanie okresowych analiz celowości przeznaczenia do sprzedaży posiadanego zasobu mieszkaniowego oraz analiz ekonomiczno­finansowych planowanej sprzedaży; 
2) gospodarowanie nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260) oraz wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń internatowych, zlokalizowanych na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie i administracji ZZM, w tym: 
a) przeprowadzanie regulacji stanów prawnych nieruchomości i przygotowanie ich do sprzedaży oraz współdziałanie z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki nieruchomościami, 
b) dokonywanie czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości, w tym zwłaszcza sprzedaż lokali mieszkalnych, 
c) zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomieszczeń internatowych oraz elementów infrastruktury technicznej i społecznej, będących w trwałym zarządzie, administracji i dyspozycji ZZM, 
d) administrowanie nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi Skarbu Państwa, przekazanymi ZZM na podstawie odrębnych decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
e) nabywanie, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na rzecz Skarbu Państwa gruntów, budynków i lokali mieszkalnych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, 
f) informowanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wolnych zasobach mieszkaniowych, celem ich zasiedlenia przez wskazane jednostki organizacyjne lub organy podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
g) zawieranie z osobami skierowanymi do lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji innych jednostek organizacyjnych lub organów wskazanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, stosownych umów najmu lokali mieszkalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610), 
h) nieodpłatne przekazywanie, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zbędnych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz innych nieruchomości organom właściwym do zarządzania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa lub do dyspozycji innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
i) zrzekanie się na rzecz jednostek samorządu dyspozycji do lokali mieszkalnych będących ich własnością, 
j) przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym, w drodze umowy, nieodpłatnie, na ich własność urządzeń oraz pomieszczeń lub budynków wchodzących w skład infrastruktury technicznej związanej z budynkami mieszkalnymi, a także gruntów niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania, a także lokali użytkowych zbędnych do realizacji zadań ZZM położonych w budynku wspólnoty, takich jak strych, wózkarnie, piwnice i inne pomieszczenia użytkowe po urządzeniach technicznych, zgodnie z art. 85 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego; 
3) realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ­ Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255), w tym: 
a) planowanie i realizowanie inwestycji, modernizacji i remontów budynków mieszkalnych i internatowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, 
b) zapewnianie bieżącej obsługi konserwacyjnej administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych, 
c) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz prowadzenie, w ramach zawartych umów o administrowanie, bieżącej obsługi konserwacyjnej i remontowej nieruchomości, w których w związku z wyodrębnieniem własności poszczególnych lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892), powstały wspólnoty mieszkaniowe, 
d) prowadzenie obowiązkowych przeglądów okresowych administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych wraz z prawidłowym dokumentowaniem tych czynności; 
4) bieżąca obsługa administracyjna i eksploatacyjna administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz zamieszkałych w nich osób, stosownie do przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, w tym: 
a) prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych i internatowych stanowiących własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie, administracji lub dyspozycji ZZM, 
b) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz prowadzenie, w ramach zawartych umów o administrowanie, bieżącej obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej nieruchomości, w których w związku z wyodrębnieniem własności poszczególnych lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, powstały wspólnoty mieszkaniowe, 
c) zapewnianie bieżącej obsługi administracyjnej oraz zaopatrzenia administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych w energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych oraz innych usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych, 
d) prowadzenie rachunkowości oraz naliczanie i dochodzenie opłat z tytułu użytkowania i najmu gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń internatowych, 
e) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarno­higienicznym i należytym porządku administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych; 
5) prowadzenie gospodarki finansowej ZZM zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie obowiązującym dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległego bezpośrednio dysponentowi części budżetowej. 
§ 5. W skład ZZM wchodzą: 
1) Dyrektor; 
2) Główny Księgowy; 
3) Wydział Finansowo­Księgowy; 
4) Wydział Administracji; 
5) Wydział Techniczny; 
6) Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomości; 
7) Zespół Samodzielnych Stanowisk. 
§ 6. 1. Dyrektor kieruje ZZM i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nawiązuje z dyrektorem ZZM stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub powołania albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną o zarządzanie ZZM. 
3. Dyrektor ZZM samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania i zarządzania ZZM oraz ponosi za nie odpowiedzialność. 
4. Dyrektor ZZM w terminie do końca lutego każdego roku sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych: 
1) plan działań i zamierzeń na dany rok, z uwzględnieniem planowanych inwestycji i remontów oraz planu sprzedaży lokali mieszkalnych; 
2) sprawozdanie z wykonania planu działań i zamierzeń za rok poprzedni. 
5. Dyrektor ZZM jest zobowiązany do bieżącego informowania ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wszelkiego rodzaju zdarzeniach mających lub mogących mieć istotny wpływ na realizację zadań przez ZZM, w tym również o wynikach przeprowadzonych w ZZM kontroli zewnętrznych oraz sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń pokontrolnych. 
§ 7. 1. Dyrektor ZZM wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 5 pkt 3­6. 
2. Dyrektor ZZM może udzielać pracownikom ZZM pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych w jego imieniu oraz do podejmowania decyzji w określonych przez niego sprawach. 
3. W razie nieobecności dyrektora ZZM pracą ZZM kieruje główny księgowy lub upoważniony przez niego kierownik wydziału. 
4. Dyrektor ZZM może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem i zakresem działania ZZM. 
§ 8. 1. ZZM jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ­ Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138, 2255 oraz z 2017 r. poz. 60). 
2. Dyrektor ZZM wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w ZZM i może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych. 
§ 9. Szczegółową strukturę etatową ZZM, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz obowiązków pracowniczych określa dyrektor ZZM.

Przeczytaj o systemie i przetwarzanych w nim danych

Tożsamość administratora systemu
Administratorem Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej (SSDIP), który służy do udostępniania podmiotowych stron BIP jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-583) przy Al. Ujazdowskich 1/3, który zapewnia jego rozwój i utrzymanie. Minister Cyfryzacji w ramach utrzymywania i udostępniania systemu SSDIP zapewnia bezpieczeństwo publikowanych danych, wymagane funkcjonalności oraz rejestrowanie i nadawanie uprawnień redaktorów BIP dla osób wskazanych we wnioskach podmiotów zainteresowanych utworzeniem własnych stron podmiotowych przy użyciu SSDIP zgodnie z art. 9 ust. 4 pkt 3 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429).
Minister Cyfryzacji, jako administrator systemu SSDIP jest jednocześnie administratorem danych osób wnioskujących o dostęp do SSDIP w celu utworzenia podmiotowych stron BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania.
Tożsamość administratora danych
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie SSDIP w zakresie osób wnioskujących o utworzenie podmiotowej strony BIP oraz osób wyznaczonych do ich redagowania (redaktorów podmiotowych stron BIP) jest Minister Cyfryzacji.

Administratorami danych publikowanych na podmiotowych stronach BIP utworzonych w ramach SSDIP są podmioty, które daną stronę podmiotową BIP utworzyły. Podmioty te decydują o treści danych, w tym treści i zakresie danych osobowych publikowanych na podmiotowych stronach BIP, ich rozmieszczeniu, modyfikacji i usuwaniu.
Minister Cyfryzacji, jako Administrator systemu SSDIP w odniesieniu do materiałów publikowanych na podmiotowych stronach BIP jest podmiotem przetwarzającym. Może on ingerować w treść materiałów publikowanych na poszczególnych stronach podmiotowych BIP jedynie w przypadku, gdy właściwy podmiot, który daną stronę utworzył i nią zarządza utracił do niej dostęp lub z innych przyczyn utracił nad nią kontrolę.
Dane kontaktowe administratora systemu SSDIP
Z administratorem systemu SSDIP można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, pisemnie na adres siedziby administratora, lub na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa.
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych
Administrator systemu SSDIP wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl lub listownie – na adres ul. Królewska 27, 00-060 Warszawa. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować wyłącznie w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych osób składających wnioski o udostepnienie SSDIP, redaktorów poszczególnych stron BIP, oraz incydentów bezpieczeństwa.
W sprawach przetwarzania danych osobowych zawartych w treści materiałów publikowanych w ramach poszczególnych stron podmiotowych, należy się kontaktować z inspektorem ochrony danych podmiotu, którego strona BIP dotyczy, ich redaktorem lub kierownictwem podmiotu, który daną stronę podmiotowa BIP utworzył.
Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania
Celem przetwarzania danych publikowanych na stronach podmiotowych BIP przez poszczególne podmioty jest udostępnienie informacji publicznej wytworzonej w urzędzie i dotyczącej działalności urzędu. Podstawę prawną publikacji stanowi wypełnienie obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 8 oraz art. 9 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
Celem udostępniania systemu SSDIP przez Ministra Cyfryzacji jest umożliwienie podmiotom zobowiązanym, o których mowa w art. 4 ust 1 i 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, utworzenia i prowadzenia własnych stron BIP (co wynika z art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ww. ustawy).
Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych
Dane osobowe w zakresie imienia, nazwiska, nr telefonu, nr faksu dotyczące redaktorów podmiotowych stron BIP oraz dane osobowe publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na poszczególnych podmiotowych stronach BIP są danymi udostępnianymi publicznie bez żadnych ograniczeń, w tym Centralnemu Ośrodkowi Informatycznemu w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, któremu Ministerstwo Cyfryzacji powierzyło przetwarzanie danych przetwarzanych w ramach platformy SSDIP.
Okres przechowywania danych
Dane dotyczące osób wnioskujących o udostępnienie systemu SSDIP oraz dane osób wyznaczonych na redaktorów stron podmiotowych przechowywane są przez czas, w jakim osoby te pełniły swoje funkcje oraz przez okres wskazany w przepisach prawa po okresie, w którym osoby te przestały pełnić swoje funkcje.
Dane osobowe osób zawarte w materiałach publikowanych w ramach podmiotowych stron BIP przechowywane są przez okres ustalony przez osoby zarządzające treścią tych stron.
Prawa podmiotów danych
Osoby, których dane są przetwarzane w systemie głównym SSDIP, w tym osoby składające wnioski o przyznanie dostępu do SSDIP oraz osoby będące redaktorami podmiotowych stron BIP, mają prawo dostępu do swoich danych, prawo do sprzeciwu, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora systemu tj. Ministra Cyfryzacji lub wyznaczonego inspektora ochrony danych na adres iod@mc.gov.pl.
Osoby, których dane są publikowane w ramach treści materiałów zamieszczanych na podmiotowych stronach BIP maja prawo dostępu do danych, prawo do sprzeciwu, prawo do ograniczenia przetwarzania, prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, w którym ich publikacja jest wymagana. Z wnioskiem w sprawie realizacji ww. praw należy się zwracać do administratora danych podmiotu, którego dana strona BIP dotyczy, lub wyznaczonego przez niego inspektora ochrony danych.
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
Osobom, których dane są przetwarzane w systemie SSDIP lub na podmiotowych stronach BIP publikowanych przez poszczególne podmioty przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych
Przetwarzanie danych osobowych osób składających wnioski o dostęp do SSDIP oraz osób wyznaczonych do redakcji poszczególnych stron podmiotowych BIP jest niezbędne dla zapewnienia kontroli dostępu i wynika z przepisu prawa, tj. art. 9 ust. 4 pkt 3 oraz art. 9 ust. 4a ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) oraz § 15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68), w związku z art. 20a ustawy z dnia 17 lutego o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294) i przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2247).
Publikowanie danych osobowych na stronie systemu SSDIP oraz na podmiotowych stronach BIP jest dopuszczalne tylko wtedy, jeśli wynika z przepisów prawa, lub jeśli administrator danych uzyskał zgodę tych osób na ich publikację.Zapoznałem się..