2017-01-09

Statut

Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

§ 1. Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej "ZZM", jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. 
§ 2. 1. Siedzibą ZZM jest Warszawa. 
2. Obszar działania ZZM obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności Warszawę, Górę Kalwarię, Linin, Otwock, Emów i Katowice. 
§ 3. ZZM realizuje zadania przewidziane w rozdziale 7a ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 207, 1948, 2003 i 2138), zwanej dalej "ustawą o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP" i rozdziale 6 ustawy z 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 614, 1202, 1789, 2003 i 2260), zwanej dalej "ustawą o Agencji Mienia Wojskowego", oraz określone w innych przepisach prawa. 
§ 4. Do zakresu działania i zadań ZZM należy w szczególności: 
1) wykonywanie zadań wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego w stosunku do osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 tej ustawy, w tym: 
a) tworzenie warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu posiadanych zasobów mieszkaniowych i internatowych, w tym sporządzanie okresowych analiz stopnia zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych osób uprawnionych, 
b) wydawanie przez dyrektora ZZM działającego jako organ pierwszej instancji decyzji administracyjnych w sprawach określonych w ustawie o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz ustawie o Agencji Mienia Wojskowego, 
c) wynajmowanie lokali mieszkalnych, będących w trwałym zarządzie, administracji i dyspozycji ZZM, 
d) organizowanie zakwaterowania tymczasowego poprzez tworzenie odpowiedniej bazy internatowej oraz wydzielanie i wynajmowanie lokali mieszkalnych na to zakwaterowanie, w tym sporządzanie okresowych analiz dotyczących zapotrzebowania oraz wykorzystania miejsc internatowych, uwzględniających obiektywnie uzasadnione przesłanki zmniejszania lub zwiększania liczby miejsc przeznaczonych na zakwaterowanie tymczasowe osób uprawnionych, 
e) wypłacanie świadczeń pieniężnych wynikających z ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, 
f) sprzedaż lokali mieszkalnych, na zasadach określonych w ustawie o Agencji Mienia Wojskowego, w tym sporządzanie okresowych analiz celowości przeznaczenia do sprzedaży posiadanego zasobu mieszkaniowego oraz analiz ekonomiczno­finansowych planowanej sprzedaży; 
2) gospodarowanie nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi Skarbu Państwa, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 i 2260) oraz wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na rzecz Skarbu Państwa w stosunku do gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń internatowych, zlokalizowanych na nieruchomościach będących własnością Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie i administracji ZZM, w tym: 
a) przeprowadzanie regulacji stanów prawnych nieruchomości i przygotowanie ich do sprzedaży oraz współdziałanie z organami administracji rządowej oraz jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie gospodarki nieruchomościami, 
b) dokonywanie czynności cywilnoprawnych dotyczących nieruchomości, w tym zwłaszcza sprzedaż lokali mieszkalnych, 
c) zawieranie umów najmu, dzierżawy i użyczenia gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, pomieszczeń internatowych oraz elementów infrastruktury technicznej i społecznej, będących w trwałym zarządzie, administracji i dyspozycji ZZM, 
d) administrowanie nieruchomościami i zasobami mieszkaniowymi Skarbu Państwa, przekazanymi ZZM na podstawie odrębnych decyzji ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
e) nabywanie, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na rzecz Skarbu Państwa gruntów, budynków i lokali mieszkalnych niezbędnych do realizacji powierzonych zadań, 
f) informowanie ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wolnych zasobach mieszkaniowych, celem ich zasiedlenia przez wskazane jednostki organizacyjne lub organy podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
g) zawieranie z osobami skierowanymi do lokali mieszkalnych oddanych do dyspozycji innych jednostek organizacyjnych lub organów wskazanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, stosownych umów najmu lokali mieszkalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610), 
h) nieodpłatne przekazywanie, za zgodą ministra właściwego do spraw wewnętrznych, zbędnych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz innych nieruchomości organom właściwym do zarządzania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa lub do dyspozycji innych jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, 
i) zrzekanie się na rzecz jednostek samorządu dyspozycji do lokali mieszkalnych będących ich własnością, 
j) przekazywanie wspólnotom mieszkaniowym, w drodze umowy, nieodpłatnie, na ich własność urządzeń oraz pomieszczeń lub budynków wchodzących w skład infrastruktury technicznej związanej z budynkami mieszkalnymi, a także gruntów niezbędnych do właściwego ich funkcjonowania, a także lokali użytkowych zbędnych do realizacji zadań ZZM położonych w budynku wspólnoty, takich jak strych, wózkarnie, piwnice i inne pomieszczenia użytkowe po urządzeniach technicznych, zgodnie z art. 85 ustawy o Agencji Mienia Wojskowego; 
3) realizacja zadań inwestycyjnych i remontowych w zakresie budownictwa mieszkaniowego oraz bieżące utrzymanie w stałej sprawności technicznej administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ­ Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250 i 2255), w tym: 
a) planowanie i realizowanie inwestycji, modernizacji i remontów budynków mieszkalnych i internatowych oraz związanej z nimi infrastruktury technicznej, 
b) zapewnianie bieżącej obsługi konserwacyjnej administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych, 
c) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz prowadzenie, w ramach zawartych umów o administrowanie, bieżącej obsługi konserwacyjnej i remontowej nieruchomości, w których w związku z wyodrębnieniem własności poszczególnych lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892), powstały wspólnoty mieszkaniowe, 
d) prowadzenie obowiązkowych przeglądów okresowych administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych wraz z prawidłowym dokumentowaniem tych czynności; 
4) bieżąca obsługa administracyjna i eksploatacyjna administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych oraz zamieszkałych w nich osób, stosownie do przepisów ustawy o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych RP oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego, w tym: 
a) prowadzenie bieżącej obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej zasobów mieszkaniowych i internatowych stanowiących własność Skarbu Państwa, w trwałym zarządzie, administracji lub dyspozycji ZZM, 
b) współdziałanie ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz prowadzenie, w ramach zawartych umów o administrowanie, bieżącej obsługi administracyjnej i eksploatacyjnej nieruchomości, w których w związku z wyodrębnieniem własności poszczególnych lokali mieszkalnych, zgodnie z ustawą z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, powstały wspólnoty mieszkaniowe, 
c) zapewnianie bieżącej obsługi administracyjnej oraz zaopatrzenia administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych w energię cieplną i elektryczną, gaz, wodę oraz odprowadzanie ścieków i wywóz nieczystości stałych oraz innych usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych, 
d) prowadzenie rachunkowości oraz naliczanie i dochodzenie opłat z tytułu użytkowania i najmu gruntów, budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych oraz pomieszczeń internatowych, 
e) utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarno­higienicznym i należytym porządku administrowanych zasobów mieszkaniowych i internatowych; 
5) prowadzenie gospodarki finansowej ZZM zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61) oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w zakresie obowiązującym dysponenta środków budżetu państwa trzeciego stopnia, podległego bezpośrednio dysponentowi części budżetowej. 
§ 5. W skład ZZM wchodzą: 
1) Dyrektor; 
2) Główny Księgowy; 
3) Wydział Finansowo­Księgowy; 
4) Wydział Administracji; 
5) Wydział Techniczny; 
6) Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomości; 
7) Zespół Samodzielnych Stanowisk. 
§ 6. 1. Dyrektor kieruje ZZM i reprezentuje go na zewnątrz. 
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych nawiązuje z dyrektorem ZZM stosunek pracy na podstawie umowy o pracę lub powołania albo zawiera z nim umowę cywilnoprawną o zarządzanie ZZM. 
3. Dyrektor ZZM samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania i zarządzania ZZM oraz ponosi za nie odpowiedzialność. 
4. Dyrektor ZZM w terminie do końca lutego każdego roku sporządza i przedkłada ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych: 
1) plan działań i zamierzeń na dany rok, z uwzględnieniem planowanych inwestycji i remontów oraz planu sprzedaży lokali mieszkalnych; 
2) sprawozdanie z wykonania planu działań i zamierzeń za rok poprzedni. 
5. Dyrektor ZZM jest zobowiązany do bieżącego informowania ministra właściwego do spraw wewnętrznych o wszelkiego rodzaju zdarzeniach mających lub mogących mieć istotny wpływ na realizację zadań przez ZZM, w tym również o wynikach przeprowadzonych w ZZM kontroli zewnętrznych oraz sposobie wykorzystania uwag i realizacji zaleceń pokontrolnych. 
§ 7. 1. Dyrektor ZZM wykonuje zadania przy pomocy głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 5 pkt 3­6. 
2. Dyrektor ZZM może udzielać pracownikom ZZM pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych w jego imieniu oraz do podejmowania decyzji w określonych przez niego sprawach. 
3. W razie nieobecności dyrektora ZZM pracą ZZM kieruje główny księgowy lub upoważniony przez niego kierownik wydziału. 
4. Dyrektor ZZM może wydawać zarządzenia, decyzje i wytyczne w sprawach związanych z funkcjonowaniem i zakresem działania ZZM. 
§ 8. 1. ZZM jest pracodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. ­ Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138, 2255 oraz z 2017 r. poz. 60). 
2. Dyrektor ZZM wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do osób zatrudnionych w ZZM i może powierzać wykonywanie określonych zadań innym osobom na podstawie umów cywilnoprawnych. 
§ 9. Szczegółową strukturę etatową ZZM, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych oraz obowiązków pracowniczych określa dyrektor ZZM.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się