2017-01-05

Status i podstawa prawna.

     Zgodnie z art.87 ust.1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016 r. poz. 614, z późn. zm.) oraz art. 78a ust.1 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 207, z późn. zm.) – Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, wykonującą zadania wynikające odpowiednio z rozdziału 6 oraz  rozdziału 7a ww. ustaw, w stosunku do:

1)  żołnierzy służby stałej, którzy w dniu 31 grudnia 2001 r. pełnili zawodową służbę wojskową w jednostkach organizacyjnych podległych   lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych albo pozostawali w dyspozycji tego ministra,

2)  emerytów wojskowych i rencistów wojskowych, którzy zostali zwolnieni z zawodowej służby wojskowej z jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

3)  członków rodziny osób, o których mowa w pkt 1 i 2, wymienionych w art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, wspólnie zamieszkujących z żołnierzem służby stałej, emerytem wojskowym lub rencistą wojskowym w dniu jego śmierci,

4)  osób innych niż wymienione w pkt 1 i 2, które zajmują lokal mieszkalny znajdujący się w zasobie mieszkaniowym ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na podstawie decyzji o przydziale lub umowy najmu na czas nieoznaczony.

     Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego – w zakresie gospodarowania nieruchomościami Dyrektorowi Zarządu Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przysługują uprawnienia przewidziane dla dyrektorów oddziałów regionalnych Agencji Mienia Wojskowego określone w art. 59 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy tj. uprawnienia starosty wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej, z wyjątkiem uprawnień dotyczących wywłaszczania nieruchomości.

     STATUT ZZM MSWiA określa zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 8 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. z dn. 1 marca 2017 r., poz. 6).