2017-01-10

Sposoby załatwiania spraw.

Sposób załatwiania spraw w Zarządzie Zasobów Mieszkaniowych MSWiA:

 

  1.   GODZINY URZĘDOWANIA ZARZĄDU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MSWiA i PRACY

          KANCELARII OGÓLNEJ ZZM MSWiA:

 

poniedziałki                                                   - w godz. 730 – 1630

wtorki, środy i czwartki                                     - w godz. 730 – 1530

piątki                                                            - w godz. 800 – 1500

 

  1.   DYREKTOR ZARZĄDU ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH MSWiA przyjmuje

          w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek

          od godz. 15 00 do godz. 1600 po uprzednim zgłoszeniu w sekretariacie,

              osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 22/ 433 19 01 lub 22/ 433 19 03;

 

  1.   W przypadku występowania z pismem do Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA

          należy je kierować do Dyrektora ZZM MSWiA i adresować w następujący sposób:    

 

Zarząd Zasobów Mieszkaniowych MSWiA

00–725 Warszawa, ul. Chełmska 8A

 

  1. Korespondencję elektroniczną należy kierować na adres: zzm@zzm.mswia.gov.pl ,

          a faksy na nr 22 / 433 19 32.

 

  1.   W przypadku osobistego załatwiania spraw w siedzibie Zarządu  Zasobów

         Mieszkaniowych MSWiA w konkretnych przypadkach należy udać się

         bezpośrednio do właściwej komórki organizacyjnej ZZM MSWiA (wskazanego

         poniżej wydziału), przyjmującej interesantów w następujących dniach i godzinach:

 

poniedziałki                               - w godz. 900 – 1600

środy i czwartki                          - w godz. 800 – 1500

 

a)    Wydział Administracji ZZM MSWiA (właściwy w sprawach bieżącej obsługi administracyjnej posiadanych przez ZZM MSWiA zasobów mieszkaniowych, internatów i lokali użytkowych):

 

Kierownik Wydziału Administracji ZZM MSWiA

tel. 22 / 433 19 18

Naliczanie i rozliczanie opłat za używanie lokali mieszkalnych

tel. 22 / 433 19 24 ; 22 / 433 19 10

Obsługa administracyjna zasobu mieszkaniowego

tel. 22 / 433 19 19 ;22 / 433 19 21

Obsługa administracyjna zasobu internatowego

(w tym naliczanie i rozliczanie opłat internatowych)

tel. 22 / 433 19 01

 

 

b)      Wydział Techniczny  ZZM MSWiA (właściwy w sprawach bieżącej obsługi konserwacyjnej i technicznego utrzymania posiadanych przez ZZM MSWiA zasobów mieszkaniowych, internatów i lokali użytkowych):

 

Kierownik Wydziału Technicznego ZZM MSWiA

tel. 22 / 433 19 04

Obsługa techniczno – eksploatacyjna i konserwacyjna zasobu mieszkaniowego, internatowego i lokali użytkowych

(w tym przyjmowanie wszelkiego rodzaju zgłoszeń o awariach i usterkach technicznych)

w godz. pracy ZZM MSWiA:

tel. 22 / 433 19 05

po godz. pracy ZZM MSWiA:

wszelkiego rodzaju awarie należy zgłaszać bezpośrednio do konserwatorów, których telefony zamieszczone są w tablicach informacyjnych w poszczególnych budynkach

 

c)       Wydział Gospodarki Mieszkaniowej i Nieruchomości ZZM MSWiA (właściwy w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową i nieruchomościami):

 

Kierownik Wydziału Gosp. Mieszk. i Nieruchomości ZZM MSWiA

tel. 22 / 433 19 11

Gł. Specjalista ds. Mieszkaniowych i Nieruchomości   

(np. świadczenia mieszkaniowe, wykup lokali mieszkalnych, będących w dyspozycji ZZM MSWiA z zasobów jednostek samorządu terytorialnego, regulacja stanów prawnych nieruchomości, opłaty za trwały zarząd i podatki od nieruchomości, a także użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych i sprzedaż lokali mieszkalnych, będących w trwałym zarządzie ZZM MSWiA)

tel. 22 / 433 19 12

 

d)      Wydział Finansowo – Księgowy ZZM MSWiA (właściwy w sprawach finansowo – księgowych i windykacyjnych):

 

Główny Księgowy ZZM MSWiA

tel. 22 / 433 19 14

Gł. Specjalista ds. Finansowo - Księgowych

tel. 22 / 433 19 17

Gł. Specjalista ds. personalnych i windykacji

tel. 22 / 433 19 39

 

e)       Zespół Samodzielnych Stanowisk (właściwy w sprawach prawnych i zamówień publicznych):

 

Radca Prawny

tel. 22 / 433 19 35

Kierownik Zespołu Zamówień Publicznych

tel. 22 / 433 19 26

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się