2017-01-10

Akty prawne.

Ważniejsze akty prawne z zakresu działania Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA.

 

1.  Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1596, t.j. z późn. zm.) i akty wykonawcze ministra właściwego do spraw wewnętrznych do tej ustawy, w tym: 

1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1472 z późn. zm.);

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1582 z późn. zm.).

2.  Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.207, z późn. zm.) i akty wykonawcze ministra właściwego do spraw wewnętrznych do tej ustawy, w tym: 

1) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1378 z późn. zm.);

2) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2014, poz. 763 z późn. zm.);

3) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1322 z póżn. zm.).

3.  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, t.j. z późn. zm.).

4.  Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1610, t.j. z późn. zm.).

5.  Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz.1892).

6.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332, t.j. z późn. zm.).

7.  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579, t.j. z późn. zm.).

8.  Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz.1047, z późn. zm.).

9.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.).

10. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Nr 8 z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.Urz. MSWiA z 2017 r., poz.6).