2017-01-05

Ważniejsze akty prawne.

  1. Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego (Dz.U. z 2016 r. poz.614, z późn. zm.) i akty wykonawcze ministra właściwego do spraw wewnętrznych do tej ustawy, w tym:

1)  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 września 2016 r. w sprawie gospodarowania lokalami mieszkalnymi przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1472);

2)  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 września 2016 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1582).

  1. Ustawa z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2016 r. poz.207, z późn. zm.) i akty wykonawcze ministra właściwego do spraw wewnętrznych do tej ustawy, w tym: 

1)  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie opłat za lokale mieszkalne zarządzane przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2015 r. poz.1378);

2)  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 23 sierpnia 2011 r. w sprawie internatów zarządzanych przez Zarząd Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.U. z 2014, poz.763);

3)  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 1 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w postępowaniu o opróżnienie lokalu mieszkalnego (Dz.U. z 2016 r. poz.1322).

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2015 r. poz.1774, z późn. zm.).

  2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2014 r. poz.150, z późn. zm.).

  3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2015 r. poz.1892).

  4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2016 r. poz.290, z późn. zm.).

  5. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164, z późn. zm.).

  6. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz.1047, z późn. zm.).

  7. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r. poz.1870, z późn. zm.).

  8. Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych Nr 62 z dnia 11 września 2012 r. w sprawie nadania statutu Zarządowi Zasobów Mieszkaniowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Dz.Urz. MSW z 2012 r., poz.68).